λvGメ Nin9

Level 40
Updated 1 second ago

Challenger 40

Battle Stats

Win Rate

MVP

Played
Average KDA
Teamfight Participation
Gold Per Minute
Average Damage Dealt
Average Damage Taken
Average Tower Damage

Rank Progression

Most Played Champions

Win Rate
63.18%
277 Games
Win Rate
54.97%
191 Games
Win Rate
53.80%
158 Games

Recent Matches

This player's battle log is private.
 Array
(
  [account_id] => 947112852735097475
  [profile_icon_id] => 606000320
  [name] => λvGメ Nin9
  [revision_date] => Carbon\Carbon Object
    (
      [constructedObjectId:protected] => 000000003a9377c80000000039797d52
      [localMonthsOverflow:protected] => 
      [localYearsOverflow:protected] => 
      [localStrictModeEnabled:protected] => 
      [localHumanDiffOptions:protected] => 
      [localToStringFormat:protected] => 
      [localSerializer:protected] => 
      [localMacros:protected] => 
      [localGenericMacros:protected] => 
      [localFormatFunction:protected] => 
      [localTranslator:protected] => 
      [dumpProperties:protected] => Array
        (
          [0] => date
          [1] => timezone_type
          [2] => timezone
        )

      [dumpLocale:protected] => 
      [date] => 2008-09-06 12:06:40.000000
      [timezone_type] => 1
      [timezone] => +00:00
    )

  [open_id] => 1194639620044207559
  [region] => eu
  [puuid] => eu-1d2bc664-cf22-5929-9f6d-652ab93c2b4e
  [summoner_level] => 40
  [last_login] => Carbon\Carbon Object
    (
      [constructedObjectId:protected] => 000000003a9377d80000000039797d52
      [localMonthsOverflow:protected] => 
      [localYearsOverflow:protected] => 
      [localStrictModeEnabled:protected] => 
      [localHumanDiffOptions:protected] => 
      [localToStringFormat:protected] => 
      [localSerializer:protected] => 
      [localMacros:protected] => 
      [localGenericMacros:protected] => 
      [localFormatFunction:protected] => 
      [localTranslator:protected] => 
      [dumpProperties:protected] => Array
        (
          [0] => date
          [1] => timezone_type
          [2] => timezone
        )

      [dumpLocale:protected] => 
      [date] => 2008-09-05 20:16:40.000000
      [timezone_type] => 1
      [timezone] => +00:00
    )

  [account_creation_date] => Carbon\Carbon Object
    (
      [constructedObjectId:protected] => 000000003a9377c50000000039797d52
      [localMonthsOverflow:protected] => 
      [localYearsOverflow:protected] => 
      [localStrictModeEnabled:protected] => 
      [localHumanDiffOptions:protected] => 
      [localToStringFormat:protected] => 
      [localSerializer:protected] => 
      [localMacros:protected] => 
      [localGenericMacros:protected] => 
      [localFormatFunction:protected] => 
      [localTranslator:protected] => 
      [dumpProperties:protected] => Array
        (
          [0] => date
          [1] => timezone_type
          [2] => timezone
        )

      [dumpLocale:protected] => 
      [date] => 2006-04-29 03:00:00.000000
      [timezone_type] => 1
      [timezone] => +00:00
    )

  [rank] => Array
    (
      [id] => 31
      [name] => Challenger
      [icon] => challenger
    )

  [champions_owned] => 75
  [skins_owned] => 47
  [achievements_points] => 74700
  [frame_id] => 607000210
  [collection_score] => 10475
  [best_champion] => Array
    (
      [id] => 10092
      [name] => Riven
    )

  [most_played_champions] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 10017
          [name] => Kha'Zix
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 10031
          [name] => Akali
        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 10092
          [name] => Riven
        )

    )

  [player_tag] => SWE
  [picture_id] => 606000120
  [short_id] => 21014282475
  [gender] => 0
  [likes] => 3203
  [privacy_settings] => Array
    (
      [isShowItimateOff] => 0
      [isShowHistoryRoundOff] => 1
      [isShowAchievementsOff] => 0
      [isStrangerInviteTeamOff] => 0
      [isWatchBattleOff] => 0
      [isAddFriendOff] => 0
      [isShowLBS] => 0
      [isShopAskOff] => 0
      [isOrderFightOff] => 0
    )

  [xp] => 4800
  [diamonds] => 40
  [win_point] => 0
  [season_id] => 20220401
  [achievements] => Array
    (
      [points] => 74700
      [count] => 230
    )

  [mvp] => Array
    (
      [wins] => 82
      [losses] => 75
    )

  [all_games] => Array
    (
      [wins] => 2207
      [games] => 4040
    )

  [ranked_games] => Array
    (
      [wins] => 1696
      [games] => 3250
    )

  [champion_stats] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [totalGames] => 3359
          [bestGoldsPerMinute] => 1649
          [totalWins] => 1770
          [averageGoldsPerMinute] => 769
          [averageKills] => 62
          [bestKills] => 21
          [averageAssist] => 71
          [averageDeaths] => 45
          [bestWinStreak] => 16
          [bestDamageAbsorbed] => 62869
          [averageDamageAbsorbed] => 19551
          [bestDeaths] => 10
          [bestAssists] => 28
          [averageDamageDealt] => 12
          [bestDamageDealt] => 71549
        )

      [10001] => Array
        (
          [bestWinStreak] => 3
          [proficiencyLevel] => 4
          [averageDeaths] => 50
          [firstUsed] => 1614972691
          [limitFreeEndTime] => 0
          [unlockedTimestamp] => 1613720035
          [bestDamageAbsorbed] => 49667
          [bestKDA] => 660
          [averageAssist] => 40
          [proficiency] => 481
          [bestGoldsPerMinute] => 1072
          [bestAssists] => 9
          [averageDamageAbsorbed] => 21084
          [averageKills] => 66
          [expireTime] => 0
          [averageDamageDealt] => 16410
          [riotGoFlag] => 0
          [limitFreeFlag] => 0
          [bestDamageDealt] => 49925
          [averageGoldsPerMinute] => 736
          [averageKDA] => 86
          [bestDeaths] => 0
          [bestKills] => 13
          [totalWins] => 12
          [rankScore] => 248
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [isOwn] => 1
          [usageRate] => 0
          [totalGames] => 30
        )

      [10003] => Array
        (
          [bestDamageAbsorbed] => 37412
          [totalGames] => 78
          [averageDeaths] => 47
          [averageKills] => 58
          [bestGoldsPerMinute] => 1040
          [isOwn] => 1
          [bestKills] => 4
          [averageDamageDealt] => 19471
          [averageGoldsPerMinute] => 698
          [expireTime] => 0
          [bestAssists] => 12
          [bestKDA] => 480
          [limitFreeFlag] => 0
          [rankScore] => 58
          [limitFreeEndTime] => 0
          [unlockedTimestamp] => 1613849877
          [proficiencyLevel] => 4
          [bestDeaths] => 1
          [proficiency] => 2339
          [totalWins] => 38
          [averageDamageAbsorbed] => 17123
          [bestWinStreak] => 6
          [riotGoFlag] => 0
          [usageRate] => 0
          [bestDamageDealt] => 45127
          [averageAssist] => 95
          [firstUsed] => 1613875380
          [averageKDA] => 111
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

        )

      [10004] => Array
        (
          [totalWins] => 9
          [bestKills] => 10
          [isOwn] => 1
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [bestDeaths] => 0
          [averageKDA] => 226
          [bestGoldsPerMinute] => 1029
          [limitFreeFlag] => 0
          [proficiency] => 359
          [riotGoFlag] => 0
          [averageDamageDealt] => 13656
          [averageDamageAbsorbed] => 15046
          [expireTime] => 0
          [limitFreeEndTime] => 0
          [bestAssists] => 15
          [bestWinStreak] => 7
          [totalGames] => 13
          [proficiencyLevel] => 3
          [bestDamageAbsorbed] => 26827
          [bestDamageDealt] => 23139
          [unlockedTimestamp] => 1658856512
          [averageKills] => 44
          [firstUsed] => 1658959173
          [averageGoldsPerMinute] => 708
          [averageAssist] => 96
          [usageRate] => 0
          [rankScore] => 1131
          [bestKDA] => 750
          [averageDeaths] => 29
        )

      [10006] => Array
        (
          [riotGoFlag] => 0
          [averageAssist] => 65
          [limitFreeFlag] => 0
          [usageRate] => 0
          [bestDamageDealt] => 54617
          [firstUsed] => 1651099774
          [averageDamageAbsorbed] => 19544
          [limitFreeEndTime] => 0
          [bestKills] => 12
          [totalWins] => 39
          [averageGoldsPerMinute] => 876
          [bestAssists] => 9
          [proficiencyLevel] => 5
          [isOwn] => 1
          [bestKDA] => 630
          [bestDeaths] => 1
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [bestDamageAbsorbed] => 46452
          [totalGames] => 68
          [averageDeaths] => 38
          [averageKills] => 70
          [averageDamageDealt] => 19086
          [bestWinStreak] => 8
          [averageKDA] => 159
          [unlockedTimestamp] => 1651098275
          [expireTime] => 0
          [rankScore] => 2928
          [proficiency] => 3993
          [bestGoldsPerMinute] => 1191
        )

      [10007] => Array
        (
          [averageKDA] => 300
          [isOwn] => 1
          [proficiencyLevel] => 2
          [rankScore] => 410
          [expireTime] => 0
          [limitFreeEndTime] => 0
          [averageAssist] => 164
          [averageDeaths] => 31
          [bestGoldsPerMinute] => 684
          [usageRate] => 0
          [averageDamageDealt] => 17106
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [averageKills] => 14
          [bestDamageAbsorbed] => 31365
          [totalWins] => 6
          [firstUsed] => 1648984470
          [bestWinStreak] => 4
          [riotGoFlag] => 0
          [bestDamageDealt] => 23046
          [averageGoldsPerMinute] => 626
          [bestKills] => 2
          [bestAssists] => 18
          [averageDamageAbsorbed] => 16870
          [limitFreeFlag] => 0
          [bestDeaths] => 1
          [bestKDA] => 600
          [totalGames] => 8
          [proficiency] => 572
          [unlockedTimestamp] => 1648509230
        )

      [10008] => Array
        (
          [bestGoldsPerMinute] => 1013
          [bestKDA] => 750
          [totalGames] => 62
          [bestWinStreak] => 4
          [averageDamageAbsorbed] => 26222
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [averageGoldsPerMinute] => 714
          [proficiency] => 746
          [rankScore] => 674
          [averageDeaths] => 44
          [expireTime] => 0
          [firstUsed] => 1631445524
          [bestDamageAbsorbed] => 51388
          [bestAssists] => 14
          [averageAssist] => 104
          [averageDamageDealt] => 14479
          [averageKills] => 47
          [limitFreeFlag] => 0
          [averageKDA] => 145
          [totalWins] => 29
          [proficiencyLevel] => 5
          [bestDamageDealt] => 24400
          [riotGoFlag] => 0
          [limitFreeEndTime] => 0
          [unlockedTimestamp] => 1631398880
          [bestKills] => 11
          [isOwn] => 1
          [bestDeaths] => 0
          [usageRate] => 0
        )

      [10009] => Array
        (
          [proficiencyLevel] => 3
          [isOwn] => 1
          [bestGoldsPerMinute] => 1062
          [averageDamageDealt] => 17758
          [totalGames] => 17
          [rankScore] => 718
          [unlockedTimestamp] => 1653591298
          [limitFreeFlag] => 0
          [limitFreeEndTime] => 0
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [averageDeaths] => 44
          [bestAssists] => 14
          [proficiency] => 1059
          [averageKDA] => 157
          [bestWinStreak] => 3
          [bestDamageDealt] => 39441
          [firstUsed] => 1653592679
          [averageDamageAbsorbed] => 25019
          [riotGoFlag] => 0
          [usageRate] => 0
          [averageGoldsPerMinute] => 739
          [averageKills] => 58
          [totalWins] => 8
          [bestDeaths] => 1
          [bestKills] => 13
          [averageAssist] => 79
          [bestDamageAbsorbed] => 55059
          [expireTime] => 0
          [bestKDA] => 810
        )

      [10010] => Array
        (
          [averageDamageDealt] => 22918
          [averageDeaths] => 54
          [expireTime] => 0
          [bestKDA] => 360
          [bestWinStreak] => 5
          [rankScore] => 460
          [limitFreeEndTime] => 0
          [firstUsed] => 1613928900
          [averageAssist] => 46
          [totalGames] => 98
          [averageDamageAbsorbed] => 17329
          [bestDamageDealt] => 60590
          [usageRate] => 0
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [proficiencyLevel] => 5
          [bestDeaths] => 0
          [averageKills] => 74
          [totalWins] => 46
          [isOwn] => 1
          [proficiency] => 2864
          [bestAssists] => 4
          [averageKDA] => 56
          [unlockedTimestamp] => 1613928015
          [limitFreeFlag] => 0
          [bestGoldsPerMinute] => 1018
          [riotGoFlag] => 0
          [bestKills] => 8
          [averageGoldsPerMinute] => 778
          [bestDamageAbsorbed] => 42253
        )

      [10011] => Array
        (
          [averageDamageAbsorbed] => 19413
          [riotGoFlag] => 0
          [averageDeaths] => 41
          [limitFreeFlag] => 0
          [rankScore] => 1626
          [averageGoldsPerMinute] => 805
          [bestDeaths] => 0
          [limitFreeEndTime] => 0
          [averageKDA] => 132
          [bestGoldsPerMinute] => 1002
          [bestKDA] => 600
          [averageKills] => 71
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [proficiency] => 1428
          [averageDamageDealt] => 21582
          [unlockedTimestamp] => 1652400774
          [isOwn] => 1
          [proficiencyLevel] => 4
          [firstUsed] => 1652405091
          [expireTime] => 0
          [averageAssist] => 65
          [bestDamageAbsorbed] => 38521
          [usageRate] => 0
          [totalGames] => 35
          [bestWinStreak] => 4
          [bestDamageDealt] => 59177
          [totalWins] => 20
          [bestKills] => 11
          [bestAssists] => 9
        )

      [10012] => Array
        (
          [rankScore] => 0
          [firstUsed] => 0
          [averageDeaths] => 10
          [averageGoldsPerMinute] => 831
          [bestDamageAbsorbed] => 7503
          [bestGoldsPerMinute] => 831
          [bestKills] => 4
          [limitFreeEndTime] => 0
          [bestDamageDealt] => 12898
          [bestDeaths] => 1
          [totalWins] => 1
          [riotGoFlag] => 0
          [averageKDA] => 270
          [usageRate] => 0
          [bestAssists] => 5
          [proficiencyLevel] => 1
          [limitFreeFlag] => 0
          [averageKills] => 40
          [averageDamageAbsorbed] => 7503
          [averageDamageDealt] => 12898
          [isOwn] => 0
          [unlockedTimestamp] => 0
          [bestKDA] => 270
          [averageAssist] => 50
          [bestWinStreak] => 1
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [totalGames] => 1
          [expireTime] => 0
          [proficiency] => 100
        )

      [10013] => Array
        (
          [bestKDA] => 96
          [proficiencyLevel] => 1
          [bestDeaths] => 5
          [usageRate] => 0
          [limitFreeFlag] => 0
          [averageDamageAbsorbed] => 20479
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [averageDeaths] => 55
          [firstUsed] => 1653754821
          [bestKills] => 6
          [averageAssist] => 63
          [totalGames] => 4
          [bestAssists] => 10
          [limitFreeEndTime] => 0
          [averageKDA] => 52
          [bestDamageAbsorbed] => 28196
          [rankScore] => 0
          [isOwn] => 1
          [riotGoFlag] => 0
          [averageKills] => 35
          [proficiency] => 87
          [averageGoldsPerMinute] => 693
          [bestWinStreak] => 0
          [bestGoldsPerMinute] => 850
          [expireTime] => 0
          [unlockedTimestamp] => 1653751868
          [bestDamageDealt] => 23300
          [averageDamageDealt] => 16878
          [totalWins] => 0
        )

      [10015] => Array
        (
          [proficiency] => 158
          [bestGoldsPerMinute] => 1098
          [usageRate] => 0
          [averageKills] => 61
          [bestKDA] => 420
          [averageDamageDealt] => 19253
          [bestKills] => 4
          [proficiencyLevel] => 5
          [averageDeaths] => 46
          [averageGoldsPerMinute] => 824
          [bestAssists] => 10
          [limitFreeFlag] => 1
          [totalWins] => 38
          [riotGoFlag] => 0
          [bestDamageAbsorbed] => 57870
          [firstUsed] => 1615117751
          [limitFreeEndTime] => 2145888000
          [bestDeaths] => 1
          [rankScore] => 327
          [averageDamageAbsorbed] => 21371
          [bestDamageDealt] => 54388
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [expireTime] => 0
          [averageAssist] => 43
          [bestWinStreak] => 4
          [totalGames] => 71
          [averageKDA] => 71
          [isOwn] => 1
          [unlockedTimestamp] => 1614994691
        )

      [10016] => Array
        (
          [expireTime] => 0
          [unlockedTimestamp] => 1654018858
          [bestDeaths] => 1
          [bestKDA] => 450
          [limitFreeEndTime] => 2145888000
          [proficiency] => 281
          [averageDamageAbsorbed] => 24828
          [proficiencyLevel] => 2
          [usageRate] => 0
          [averageDeaths] => 46
          [averageAssist] => 74
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [firstUsed] => 1657480714
          [bestWinStreak] => 2
          [bestKills] => 6
          [bestGoldsPerMinute] => 835
          [averageKDA] => 134
          [averageKills] => 44
          [bestAssists] => 9
          [limitFreeFlag] => 1
          [totalWins] => 6
          [averageGoldsPerMinute] => 674
          [averageDamageDealt] => 17837
          [bestDamageDealt] => 29153
          [riotGoFlag] => 0
          [rankScore] => 418
          [bestDamageAbsorbed] => 38030
          [isOwn] => 1
          [totalGames] => 9
        )

      [10017] => Array
        (
          [bestAssists] => 11
          [bestKills] => 15
          [averageDeaths] => 29
          [bestDeaths] => 0
          [proficiencyLevel] => 7
          [bestDamageAbsorbed] => 57571
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [bestGoldsPerMinute] => 1265
          [expireTime] => 0
          [riotGoFlag] => 0
          [bestWinStreak] => 9
          [firstUsed] => 1631615091
          [limitFreeEndTime] => 0
          [limitFreeFlag] => 0
          [averageDamageAbsorbed] => 15571
          [isOwn] => 1
          [usageRate] => 0
          [averageAssist] => 57
          [totalGames] => 277
          [bestDamageDealt] => 64743
          [averageDamageDealt] => 21796
          [bestKDA] => 780
          [averageKills] => 81
          [averageGoldsPerMinute] => 916
          [proficiency] => 0
          [rankScore] => 6933
          [totalWins] => 175
          [averageKDA] => 140
          [unlockedTimestamp] => 1631563815
        )

      [10018] => Array
        (
          [averageGoldsPerMinute] => 745
          [averageAssist] => 63
          [totalGames] => 60
          [bestDamageAbsorbed] => 33435
          [bestKills] => 6
          [bestDamageDealt] => 48728
          [averageDamageAbsorbed] => 16249
          [totalWins] => 26
          [bestDeaths] => 1
          [rankScore] => 128
          [usageRate] => 0
          [limitFreeFlag] => 0
          [averageKDA] => 80
          [bestGoldsPerMinute] => 1166
          [bestKDA] => 420
          [bestWinStreak] => 4
          [averageDeaths] => 50
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [unlockedTimestamp] => 1613706931
          [averageKills] => 52
          [expireTime] => 0
          [bestAssists] => 8
          [isOwn] => 1
          [firstUsed] => 1614005217
          [proficiency] => 1740
          [proficiencyLevel] => 4
          [limitFreeEndTime] => 0
          [riotGoFlag] => 0
          [averageDamageDealt] => 19296
        )

      [10020] => Array
        (
          [averageAssist] => 138
          [averageDamageAbsorbed] => 13492
          [proficiency] => 862
          [isOwn] => 1
          [rankScore] => 562
          [usageRate] => 0
          [proficiencyLevel] => 3
          [averageKills] => 17
          [expireTime] => 0
          [averageDamageDealt] => 7555
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [bestDeaths] => 0
          [bestGoldsPerMinute] => 741
          [averageKDA] => 187
          [bestKills] => 2
          [totalWins] => 7
          [bestAssists] => 15
          [limitFreeEndTime] => 0
          [averageDeaths] => 41
          [unlockedTimestamp] => 1653754139
          [bestDamageAbsorbed] => 27987
          [limitFreeFlag] => 0
          [bestKDA] => 510
          [bestWinStreak] => 3
          [riotGoFlag] => 0
          [firstUsed] => 1653842475
          [averageGoldsPerMinute] => 592
          [totalGames] => 18
          [bestDamageDealt] => 13007
        )

      [10021] => Array
        (
          [isOwn] => 1
          [bestDamageDealt] => 15487
          [bestKills] => 1
          [bestKDA] => 315
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [totalGames] => 9
          [bestDeaths] => 2
          [averageDamageDealt] => 9363
          [totalWins] => 5
          [averageGoldsPerMinute] => 586
          [bestGoldsPerMinute] => 681
          [usageRate] => 0
          [bestAssists] => 20
          [limitFreeEndTime] => 0
          [bestWinStreak] => 2
          [expireTime] => 0
          [averageAssist] => 139
          [averageKills] => 12
          [riotGoFlag] => 0
          [firstUsed] => 1658189756
          [averageKDA] => 120
          [averageDeaths] => 41
          [unlockedTimestamp] => 1657940672
          [averageDamageAbsorbed] => 18836
          [limitFreeFlag] => 0
          [proficiency] => 403
          [rankScore] => 241
          [proficiencyLevel] => 2
          [bestDamageAbsorbed] => 30660
        )

      [10022] => Array
        (
          [averageKills] => 62
          [usageRate] => 0
          [totalGames] => 41
          [bestKills] => 14
          [averageGoldsPerMinute] => 756
          [bestDamageAbsorbed] => 26927
          [averageDamageAbsorbed] => 18461
          [riotGoFlag] => 0
          [averageKDA] => 92
          [expireTime] => 0
          [limitFreeEndTime] => 0
          [bestAssists] => 12
          [averageAssist] => 73
          [proficiency] => 1144
          [bestKDA] => 780
          [isOwn] => 1
          [bestGoldsPerMinute] => 1070
          [averageDamageDealt] => 20775
          [proficiencyLevel] => 3
          [firstUsed] => 1613768145
          [bestDeaths] => 1
          [bestWinStreak] => 4
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [limitFreeFlag] => 0
          [bestDamageDealt] => 38387
          [unlockedTimestamp] => 1613766919
          [rankScore] => 53
          [totalWins] => 20
          [averageDeaths] => 56
        )

      [10025] => Array
        (
          [proficiency] => 472
          [limitFreeFlag] => 0
          [averageAssist] => 83
          [averageDamageDealt] => 34074
          [averageDamageAbsorbed] => 18744
          [bestDamageDealt] => 40258
          [isOwn] => 0
          [proficiencyLevel] => 2
          [limitFreeEndTime] => 0
          [totalGames] => 3
          [bestAssists] => 10
          [bestKDA] => 660
          [bestDeaths] => 1
          [bestDamageAbsorbed] => 25534
          [firstUsed] => 0
          [unlockedTimestamp] => 0
          [averageKDA] => 278
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [riotGoFlag] => 0
          [bestKills] => 12
          [bestWinStreak] => 1
          [bestGoldsPerMinute] => 1055
          [averageGoldsPerMinute] => 914
          [expireTime] => 0
          [averageDeaths] => 47
          [usageRate] => 0
          [totalWins] => 1
          [rankScore] => 11
          [averageKills] => 107
        )

      [10026] => Array
        (
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [totalGames] => 28
          [limitFreeFlag] => 0
          [averageDeaths] => 49
          [averageDamageAbsorbed] => 17273
          [bestAssists] => 4
          [averageKills] => 60
          [proficiency] => 415
          [rankScore] => 133
          [unlockedTimestamp] => 1613928267
          [bestKDA] => 450
          [bestDeaths] => 1
          [bestKills] => 11
          [averageKDA] => 87
          [riotGoFlag] => 0
          [bestDamageAbsorbed] => 27586
          [averageGoldsPerMinute] => 745
          [proficiencyLevel] => 3
          [bestGoldsPerMinute] => 1131
          [bestWinStreak] => 3
          [bestDamageDealt] => 45161
          [isOwn] => 1
          [expireTime] => 0
          [totalWins] => 12
          [averageAssist] => 50
          [usageRate] => 0
          [averageDamageDealt] => 18988
          [firstUsed] => 1613930034
          [limitFreeEndTime] => 0
        )

      [10028] => Array
        (
          [proficiencyLevel] => 2
          [averageKDA] => 94
          [bestWinStreak] => 1
          [bestKills] => 5
          [bestDeaths] => 3
          [firstUsed] => 1638909994
          [rankScore] => 122
          [averageDamageDealt] => 17512
          [limitFreeFlag] => 0
          [totalGames] => 4
          [averageGoldsPerMinute] => 718
          [averageKills] => 38
          [usageRate] => 0
          [averageAssist] => 90
          [bestDamageDealt] => 38474
          [riotGoFlag] => 0
          [totalWins] => 2
          [averageDamageAbsorbed] => 12907
          [bestAssists] => 14
          [limitFreeEndTime] => 0
          [expireTime] => 0
          [bestKDA] => 190
          [proficiency] => 199
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [bestDamageAbsorbed] => 25684
          [bestGoldsPerMinute] => 790
          [unlockedTimestamp] => 1638888198
          [averageDeaths] => 45
          [isOwn] => 1
        )

      [10029] => Array
        (
          [averageDeaths] => 53
          [riotGoFlag] => 0
          [rankScore] => 131
          [expireTime] => 0
          [bestAssists] => 5
          [totalGames] => 7
          [averageAssist] => 64
          [proficiencyLevel] => 2
          [limitFreeEndTime] => 0
          [firstUsed] => 1658859459
          [unlockedTimestamp] => 1658856501
          [bestDamageDealt] => 43487
          [bestKDA] => 720
          [bestKills] => 19
          [averageKills] => 86
          [averageKDA] => 166
          [bestDeaths] => 0
          [limitFreeFlag] => 0
          [averageGoldsPerMinute] => 768
          [bestWinStreak] => 2
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [averageDamageAbsorbed] => 16333
          [proficiency] => 246
          [isOwn] => 1
          [bestGoldsPerMinute] => 1170
          [averageDamageDealt] => 23657
          [totalWins] => 3
          [usageRate] => 0
          [bestDamageAbsorbed] => 25524
        )

      [10030] => Array
        (
          [limitFreeFlag] => 0
          [riotGoFlag] => 0
          [bestAssists] => 14
          [limitFreeEndTime] => 0
          [bestKDA] => 780
          [proficiencyLevel] => 6
          [bestWinStreak] => 7
          [usageRate] => 0
          [averageKDA] => 106
          [averageDamageAbsorbed] => 24790
          [averageKills] => 84
          [bestDamageDealt] => 47733
          [totalWins] => 58
          [averageDamageDealt] => 21153
          [averageGoldsPerMinute] => 724
          [bestKills] => 12
          [unlockedTimestamp] => 1626225546
          [averageDeaths] => 56
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [bestDamageAbsorbed] => 56630
          [bestGoldsPerMinute] => 1140
          [bestDeaths] => 1
          [proficiency] => 392
          [totalGames] => 107
          [rankScore] => 482
          [averageAssist] => 83
          [expireTime] => 0
          [isOwn] => 1
          [firstUsed] => 1626225782
        )

      [10031] => Array
        (
          [bestDamageAbsorbed] => 45203
          [bestKDA] => 780
          [firstUsed] => 1617878066
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [bestWinStreak] => 16
          [averageKills] => 89
          [averageAssist] => 43
          [averageDamageDealt] => 23659
          [bestDeaths] => 1
          [limitFreeFlag] => 0
          [totalGames] => 191
          [limitFreeEndTime] => 0
          [proficiencyLevel] => 6
          [bestGoldsPerMinute] => 1174
          [rankScore] => 853
          [averageDeaths] => 49
          [averageKDA] => 69
          [usageRate] => 0
          [bestKills] => 16
          [bestDamageDealt] => 62617
          [riotGoFlag] => 0
          [unlockedTimestamp] => 1617743713
          [proficiency] => 4473
          [averageDamageAbsorbed] => 19289
          [averageGoldsPerMinute] => 770
          [expireTime] => 0
          [totalWins] => 105
          [isOwn] => 1
          [bestAssists] => 10
        )

      [10032] => Array
        (
          [isOwn] => 1
          [usageRate] => 0
          [bestKDA] => 135
          [expireTime] => 0
          [bestDamageDealt] => 23179
          [averageKills] => 43
          [bestKills] => 4
          [firstUsed] => 1643069680
          [averageKDA] => 60
          [totalGames] => 11
          [limitFreeFlag] => 0
          [riotGoFlag] => 0
          [bestDamageAbsorbed] => 27440
          [rankScore] => 114
          [bestAssists] => 5
          [averageGoldsPerMinute] => 761
          [averageDeaths] => 48
          [bestGoldsPerMinute] => 904
          [averageDamageDealt] => 13897
          [averageAssist] => 48
          [bestDeaths] => 2
          [limitFreeEndTime] => 0
          [unlockedTimestamp] => 1643069490
          [totalWins] => 5
          [proficiencyLevel] => 2
          [proficiency] => 307
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [bestWinStreak] => 3
          [averageDamageAbsorbed] => 17013
        )

      [10033] => Array
        (
          [averageAssist] => 125
          [averageDamageAbsorbed] => 21038
          [averageKDA] => 148
          [bestKDA] => 600
          [limitFreeFlag] => 0
          [rankScore] => 289
          [expireTime] => 0
          [totalGames] => 38
          [isOwn] => 1
          [bestDamageDealt] => 20603
          [averageGoldsPerMinute] => 604
          [bestKills] => 4
          [firstUsed] => 1613825027
          [riotGoFlag] => 0
          [usageRate] => 0
          [unlockedTimestamp] => 1613707649
          [bestDamageAbsorbed] => 36284
          [bestWinStreak] => 6
          [totalWins] => 21
          [proficiency] => 1510
          [bestAssists] => 16
          [averageKills] => 31
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [proficiencyLevel] => 4
          [bestGoldsPerMinute] => 751
          [averageDeaths] => 44
          [averageDamageDealt] => 11638
          [bestDeaths] => 1
          [limitFreeEndTime] => 0
        )

      [10034] => Array
        (
          [proficiency] => 76
          [averageDamageAbsorbed] => 18995
          [expireTime] => 0
          [bestDamageAbsorbed] => 21355
          [riotGoFlag] => 0
          [totalWins] => 1
          [averageGoldsPerMinute] => 613
          [bestDamageDealt] => 24860
          [averageKills] => 33
          [bestWinStreak] => 1
          [firstUsed] => 0
          [averageKDA] => 71
          [bestKDA] => 105
          [limitFreeFlag] => 0
          [totalGames] => 3
          [unlockedTimestamp] => 0
          [bestGoldsPerMinute] => 655
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [averageAssist] => 130
          [bestAssists] => 15
          [averageDeaths] => 73
          [proficiencyLevel] => 1
          [bestDeaths] => 6
          [rankScore] => 2
          [averageDamageDealt] => 19128
          [usageRate] => 0
          [bestKills] => 6
          [isOwn] => 0
          [limitFreeEndTime] => 0
        )

      [10036] => Array
        (
          [bestDeaths] => 6
          [averageDamageAbsorbed] => 17446
          [bestWinStreak] => 2
          [riotGoFlag] => 0
          [bestDamageAbsorbed] => 21793
          [bestAssists] => 12
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [limitFreeEndTime] => 0
          [unlockedTimestamp] => 1613759295
          [limitFreeFlag] => 0
          [averageDeaths] => 65
          [totalGames] => 6
          [bestKills] => 5
          [averageDamageDealt] => 21396
          [averageKDA] => 57
          [bestKDA] => 85
          [proficiency] => 105
          [expireTime] => 0
          [isOwn] => 1
          [averageKills] => 70
          [totalWins] => 3
          [averageGoldsPerMinute] => 703
          [bestDamageDealt] => 46955
          [rankScore] => 0
          [usageRate] => 0
          [proficiencyLevel] => 1
          [bestGoldsPerMinute] => 909
          [firstUsed] => 1613763269
          [averageAssist] => 58
        )

      [10037] => Array
        (
          [averageDamageAbsorbed] => 21181
          [averageAssist] => 57
          [averageDeaths] => 52
          [proficiencyLevel] => 6
          [averageKDA] => 88
          [limitFreeFlag] => 0
          [totalWins] => 73
          [riotGoFlag] => 0
          [bestKDA] => 630
          [bestWinStreak] => 8
          [limitFreeEndTime] => 0
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [firstUsed] => 1614100781
          [bestAssists] => 7
          [averageGoldsPerMinute] => 833
          [averageKills] => 72
          [rankScore] => 1038
          [bestKills] => 14
          [bestDamageAbsorbed] => 47320
          [bestDeaths] => 1
          [bestDamageDealt] => 71549
          [expireTime] => 0
          [bestGoldsPerMinute] => 1157
          [averageDamageDealt] => 22386
          [unlockedTimestamp] => 1614100573
          [totalGames] => 129
          [proficiency] => 243
          [isOwn] => 1
          [usageRate] => 0
        )

      [10038] => Array
        (
          [bestKDA] => 780
          [bestGoldsPerMinute] => 934
          [proficiency] => 496
          [averageGoldsPerMinute] => 681
          [limitFreeFlag] => 0
          [firstUsed] => 1613707848
          [unlockedTimestamp] => 1613706931
          [totalWins] => 27
          [limitFreeEndTime] => 0
          [averageDeaths] => 50
          [usageRate] => 0
          [averageAssist] => 77
          [totalGames] => 60
          [bestDamageDealt] => 55831
          [isOwn] => 1
          [averageKDA] => 108
          [rankScore] => 35
          [averageDamageDealt] => 19941
          [expireTime] => 0
          [bestDamageAbsorbed] => 51634
          [proficiencyLevel] => 4
          [bestWinStreak] => 4
          [bestKills] => 12
          [riotGoFlag] => 0
          [bestDeaths] => 1
          [averageKills] => 59
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [averageDamageAbsorbed] => 19824
          [bestAssists] => 14
        )

      [10039] => Array
        (
          [unlockedTimestamp] => 1618425784
          [averageKDA] => 91
          [proficiency] => 879
          [bestDeaths] => 1
          [limitFreeFlag] => 0
          [bestDamageDealt] => 37554
          [averageDamageAbsorbed] => 16922
          [averageDamageDealt] => 20663
          [averageAssist] => 53
          [bestWinStreak] => 3
          [totalGames] => 41
          [usageRate] => 0
          [rankScore] => 529
          [expireTime] => 0
          [bestKills] => 6
          [averageDeaths] => 47
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [averageGoldsPerMinute] => 806
          [averageKills] => 73
          [firstUsed] => 1618457554
          [bestKDA] => 390
          [totalWins] => 17
          [limitFreeEndTime] => 0
          [bestDamageAbsorbed] => 27739
          [riotGoFlag] => 0
          [bestGoldsPerMinute] => 1157
          [isOwn] => 1
          [bestAssists] => 7
          [proficiencyLevel] => 4
        )

      [10040] => Array
        (
          [expireTime] => 0
          [firstUsed] => 1641339339
          [bestKDA] => 630
          [usageRate] => 0
          [bestWinStreak] => 3
          [averageKDA] => 102
          [averageDamageAbsorbed] => 17987
          [totalWins] => 13
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [averageAssist] => 40
          [rankScore] => 320
          [averageKills] => 67
          [bestGoldsPerMinute] => 1195
          [bestKills] => 12
          [bestDamageAbsorbed] => 29091
          [unlockedTimestamp] => 1641325995
          [bestDamageDealt] => 37394
          [riotGoFlag] => 0
          [isOwn] => 1
          [proficiency] => 755
          [totalGames] => 35
          [averageDamageDealt] => 19181
          [bestDeaths] => 0
          [bestAssists] => 9
          [averageGoldsPerMinute] => 857
          [proficiencyLevel] => 4
          [limitFreeEndTime] => 2145888000
          [limitFreeFlag] => 1
          [averageDeaths] => 42
        )

      [10041] => Array
        (
          [usageRate] => 0
          [bestAssists] => 12
          [bestWinStreak] => 4
          [limitFreeFlag] => 0
          [bestGoldsPerMinute] => 1008
          [proficiencyLevel] => 2
          [proficiency] => 373
          [totalGames] => 6
          [bestKDA] => 570
          [bestDamageAbsorbed] => 21097
          [rankScore] => 58
          [totalWins] => 4
          [averageGoldsPerMinute] => 872
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [limitFreeEndTime] => 0
          [bestDeaths] => 0
          [averageKills] => 62
          [bestDamageDealt] => 36318
          [averageAssist] => 78
          [isOwn] => 1
          [unlockedTimestamp] => 1638783466
          [expireTime] => 0
          [firstUsed] => 1638874608
          [bestKills] => 7
          [averageDeaths] => 40
          [averageKDA] => 168
          [averageDamageAbsorbed] => 18486
          [averageDamageDealt] => 23749
          [riotGoFlag] => 0
        )

      [10042] => Array
        (
          [usageRate] => 0
          [averageGoldsPerMinute] => 804
          [expireTime] => 0
          [bestDamageDealt] => 54961
          [proficiencyLevel] => 5
          [averageDamageAbsorbed] => 16973
          [totalWins] => 35
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [riotGoFlag] => 0
          [proficiency] => 991
          [limitFreeEndTime] => 0
          [averageDamageDealt] => 22498
          [bestKills] => 10
          [bestGoldsPerMinute] => 1182
          [bestWinStreak] => 6
          [averageDeaths] => 46
          [totalGames] => 81
          [averageKills] => 63
          [bestDeaths] => 1
          [bestKDA] => 660
          [averageAssist] => 56
          [averageKDA] => 95
          [limitFreeFlag] => 0
          [firstUsed] => 1625789987
          [isOwn] => 1
          [bestDamageAbsorbed] => 31639
          [rankScore] => 75
          [unlockedTimestamp] => 1625789165
          [bestAssists] => 12
        )

      [10044] => Array
        (
          [bestDamageDealt] => 18590
          [averageDeaths] => 57
          [averageKills] => 15
          [bestDeaths] => 3
          [averageDamageAbsorbed] => 19306
          [unlockedTimestamp] => 1615927153
          [rankScore] => 10
          [firstUsed] => 1615927285
          [proficiency] => 296
          [averageKDA] => 76
          [bestKills] => 2
          [bestWinStreak] => 3
          [bestGoldsPerMinute] => 685
          [averageDamageDealt] => 8735
          [averageGoldsPerMinute] => 557
          [limitFreeEndTime] => 2145888000
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [bestKDA] => 210
          [bestDamageAbsorbed] => 32728
          [totalGames] => 22
          [bestAssists] => 19
          [averageAssist] => 128
          [totalWins] => 9
          [expireTime] => 0
          [proficiencyLevel] => 3
          [limitFreeFlag] => 1
          [usageRate] => 0
          [isOwn] => 1
          [riotGoFlag] => 0
        )

      [10046] => Array
        (
          [limitFreeFlag] => 0
          [bestKDA] => 360
          [expireTime] => 0
          [proficiency] => 707
          [isOwn] => 1
          [bestKills] => 13
          [usageRate] => 0
          [bestAssists] => 11
          [averageKills] => 63
          [rankScore] => 183
          [firstUsed] => 1616175457
          [averageDamageAbsorbed] => 16030
          [unlockedTimestamp] => 1616127117
          [limitFreeEndTime] => 0
          [bestDamageDealt] => 48625
          [bestWinStreak] => 6
          [averageGoldsPerMinute] => 723
          [totalWins] => 39
          [averageKDA] => 71
          [bestGoldsPerMinute] => 1066
          [averageDamageDealt] => 23515
          [averageAssist] => 64
          [bestDamageAbsorbed] => 29017
          [bestDeaths] => 2
          [proficiencyLevel] => 5
          [totalGames] => 74
          [riotGoFlag] => 0
          [averageDeaths] => 53
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

        )

      [10047] => Array
        (
          [averageDeaths] => 47
          [firstUsed] => 1640107687
          [averageAssist] => 175
          [rankScore] => 475
          [bestGoldsPerMinute] => 799
          [averageKDA] => 216
          [averageGoldsPerMinute] => 661
          [bestDeaths] => 0
          [unlockedTimestamp] => 1640032468
          [isOwn] => 1
          [averageDamageDealt] => 14531
          [bestKDA] => 780
          [bestKills] => 4
          [riotGoFlag] => 0
          [bestWinStreak] => 5
          [proficiency] => 624
          [bestDamageAbsorbed] => 44247
          [totalWins] => 12
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [usageRate] => 0
          [totalGames] => 17
          [averageKills] => 24
          [averageDamageAbsorbed] => 18779
          [limitFreeEndTime] => 2145888000
          [bestDamageDealt] => 26993
          [expireTime] => 0
          [proficiencyLevel] => 4
          [limitFreeFlag] => 1
          [bestAssists] => 22
        )

      [10048] => Array
        (
          [bestAssists] => 17
          [totalGames] => 12
          [proficiencyLevel] => 3
          [totalWins] => 5
          [rankScore] => 152
          [bestDeaths] => 0
          [isOwn] => 1
          [bestGoldsPerMinute] => 786
          [usageRate] => 0
          [bestKills] => 3
          [averageGoldsPerMinute] => 599
          [proficiency] => 1
          [bestDamageAbsorbed] => 33306
          [averageDamageDealt] => 10280
          [bestKDA] => 600
          [averageDeaths] => 43
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [bestWinStreak] => 1
          [firstUsed] => 1627423018
          [averageKills] => 19
          [limitFreeFlag] => 0
          [riotGoFlag] => 0
          [averageAssist] => 122
          [averageDamageAbsorbed] => 16379
          [limitFreeEndTime] => 0
          [unlockedTimestamp] => 1627415945
          [bestDamageDealt] => 14922
          [expireTime] => 0
          [averageKDA] => 158
        )

      [10049] => Array
        (
          [bestWinStreak] => 5
          [riotGoFlag] => 0
          [proficiencyLevel] => 2
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [limitFreeEndTime] => 0
          [averageDeaths] => 35
          [proficiency] => 247
          [bestKills] => 7
          [expireTime] => 0
          [limitFreeFlag] => 0
          [averageGoldsPerMinute] => 917
          [bestAssists] => 6
          [averageDamageDealt] => 19575
          [averageKills] => 57
          [totalGames] => 6
          [isOwn] => 1
          [rankScore] => 72
          [bestKDA] => 390
          [bestDamageDealt] => 28091
          [firstUsed] => 1634742344
          [bestGoldsPerMinute] => 1015
          [unlockedTimestamp] => 1634720009
          [usageRate] => 0
          [bestDamageAbsorbed] => 24644
          [bestDeaths] => 1
          [totalWins] => 5
          [averageAssist] => 83
          [averageKDA] => 159
          [averageDamageAbsorbed] => 18879
        )

      [10050] => Array
        (
          [averageDamageAbsorbed] => 17668
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [usageRate] => 0
          [bestKills] => 7
          [limitFreeEndTime] => 0
          [averageGoldsPerMinute] => 794
          [averageDeaths] => 40
          [proficiencyLevel] => 2
          [isOwn] => 1
          [bestDamageDealt] => 24106
          [bestKDA] => 200
          [averageDamageDealt] => 12279
          [averageKills] => 58
          [averageAssist] => 68
          [riotGoFlag] => 0
          [firstUsed] => 1613851214
          [proficiency] => 349
          [totalGames] => 5
          [bestWinStreak] => 3
          [bestGoldsPerMinute] => 952
          [bestDeaths] => 3
          [averageKDA] => 107
          [bestDamageAbsorbed] => 26046
          [unlockedTimestamp] => 1613801718
          [rankScore] => 204
          [expireTime] => 0
          [totalWins] => 4
          [limitFreeFlag] => 0
          [bestAssists] => 13
        )

      [10051] => Array
        (
          [averageDamageAbsorbed] => 19307
          [bestGoldsPerMinute] => 789
          [averageKills] => 30
          [proficiency] => 32
          [averageDamageDealt] => 29293
          [firstUsed] => 0
          [riotGoFlag] => 0
          [averageAssist] => 90
          [totalGames] => 1
          [bestWinStreak] => 1
          [bestKDA] => 90
          [averageKDA] => 90
          [limitFreeFlag] => 0
          [averageGoldsPerMinute] => 789
          [bestDeaths] => 4
          [averageDeaths] => 40
          [isOwn] => 0
          [expireTime] => 0
          [limitFreeEndTime] => 0
          [bestDamageAbsorbed] => 19307
          [bestKills] => 3
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [rankScore] => 105
          [unlockedTimestamp] => 0
          [totalWins] => 1
          [bestAssists] => 9
          [proficiencyLevel] => 1
          [usageRate] => 0
          [bestDamageDealt] => 29293
        )

      [10052] => Array
        (
          [averageAssist] => 120
          [bestDeaths] => 1
          [bestKills] => 1
          [averageKDA] => 142
          [riotGoFlag] => 0
          [bestGoldsPerMinute] => 754
          [isOwn] => 1
          [limitFreeEndTime] => 0
          [bestAssists] => 22
          [totalWins] => 33
          [bestDamageDealt] => 19270
          [averageGoldsPerMinute] => 596
          [proficiency] => 2771
          [expireTime] => 0
          [bestWinStreak] => 8
          [usageRate] => 0
          [limitFreeFlag] => 0
          [firstUsed] => 1614512687
          [bestDamageAbsorbed] => 42339
          [averageDeaths] => 39
          [averageDamageAbsorbed] => 17753
          [averageKills] => 17
          [totalGames] => 59
          [bestKDA] => 690
          [rankScore] => 1394
          [averageDamageDealt] => 9700
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [unlockedTimestamp] => 1614439601
          [proficiencyLevel] => 5
        )

      [10055] => Array
        (
          [averageDamageDealt] => 16991
          [limitFreeFlag] => 0
          [bestAssists] => 14
          [totalGames] => 70
          [bestGoldsPerMinute] => 1088
          [averageAssist] => 60
          [averageDamageAbsorbed] => 21813
          [riotGoFlag] => 0
          [rankScore] => 2947
          [unlockedTimestamp] => 1632074642
          [averageKills] => 53
          [bestKills] => 10
          [proficiencyLevel] => 5
          [proficiency] => 1805
          [averageDeaths] => 40
          [isOwn] => 1
          [limitFreeEndTime] => 0
          [bestDamageDealt] => 38738
          [averageGoldsPerMinute] => 754
          [bestDamageAbsorbed] => 62869
          [totalWins] => 39
          [bestKDA] => 720
          [firstUsed] => 1632084423
          [usageRate] => 0
          [averageKDA] => 137
          [bestDeaths] => 1
          [bestWinStreak] => 9
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [expireTime] => 0
        )

      [10056] => Array
        (
          [isOwn] => 1
          [averageAssist] => 122
          [bestGoldsPerMinute] => 1031
          [bestDamageDealt] => 47861
          [unlockedTimestamp] => 1639216908
          [totalGames] => 33
          [proficiencyLevel] => 4
          [bestDeaths] => 1
          [bestDamageAbsorbed] => 60122
          [limitFreeFlag] => 0
          [averageDamageAbsorbed] => 27119
          [bestKills] => 6
          [firstUsed] => 1639256589
          [usageRate] => 0
          [proficiency] => 1114
          [averageKills] => 47
          [totalWins] => 21
          [averageDeaths] => 35
          [bestKDA] => 810
          [limitFreeEndTime] => 0
          [rankScore] => 472
          [expireTime] => 0
          [averageDamageDealt] => 16462
          [averageKDA] => 220
          [riotGoFlag] => 0
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [averageGoldsPerMinute] => 740
          [bestWinStreak] => 4
          [bestAssists] => 21
        )

      [10059] => Array
        (
          [bestAssists] => 12
          [averageAssist] => 60
          [averageDamageDealt] => 16868
          [bestGoldsPerMinute] => 1223
          [bestDamageAbsorbed] => 54831
          [averageGoldsPerMinute] => 802
          [limitFreeFlag] => 0
          [limitFreeEndTime] => 0
          [averageDamageAbsorbed] => 16907
          [riotGoFlag] => 0
          [bestKills] => 14
          [unlockedTimestamp] => 1630878127
          [expireTime] => 0
          [isOwn] => 1
          [totalWins] => 46
          [proficiencyLevel] => 5
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [bestWinStreak] => 7
          [averageDeaths] => 34
          [firstUsed] => 1630884197
          [usageRate] => 0
          [rankScore] => 3452
          [proficiency] => 3993
          [averageKills] => 67
          [bestDeaths] => 1
          [averageKDA] => 168
          [bestDamageDealt] => 40901
          [bestKDA] => 780
          [totalGames] => 88
        )

      [10060] => Array
        (
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [averageGoldsPerMinute] => 690
          [bestGoldsPerMinute] => 709
          [averageDamageDealt] => 17782
          [totalWins] => 1
          [usageRate] => 0
          [averageKills] => 55
          [limitFreeFlag] => 0
          [bestDeaths] => 5
          [bestDamageAbsorbed] => 15732
          [isOwn] => 0
          [rankScore] => 0
          [bestKDA] => 84
          [limitFreeEndTime] => 0
          [bestWinStreak] => 1
          [totalGames] => 2
          [firstUsed] => 0
          [bestKills] => 6
          [averageKDA] => 65
          [averageDeaths] => 60
          [proficiencyLevel] => 1
          [proficiency] => 51
          [bestAssists] => 8
          [averageAssist] => 70
          [averageDamageAbsorbed] => 15493
          [expireTime] => 0
          [bestDamageDealt] => 18459
          [unlockedTimestamp] => 0
          [riotGoFlag] => 0
        )

      [10061] => Array
        (
          [averageAssist] => 70
          [expireTime] => 0
          [proficiencyLevel] => 1
          [unlockedTimestamp] => 1657056050
          [totalWins] => 2
          [averageKDA] => 56
          [bestKDA] => 78
          [firstUsed] => 1657056262
          [limitFreeEndTime] => 0
          [limitFreeFlag] => 0
          [totalGames] => 3
          [proficiency] => 64
          [bestAssists] => 15
          [isOwn] => 1
          [averageDeaths] => 53
          [bestDeaths] => 10
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [riotGoFlag] => 0
          [averageKills] => 47
          [averageGoldsPerMinute] => 769
          [bestGoldsPerMinute] => 821
          [averageDamageAbsorbed] => 17798
          [bestDamageAbsorbed] => 35923
          [rankScore] => 52
          [averageDamageDealt] => 21213
          [usageRate] => 0
          [bestDamageDealt] => 45684
          [bestKills] => 11
          [bestWinStreak] => 1
        )

      [10062] => Array
        (
          [limitFreeFlag] => 0
          [unlockedTimestamp] => 1622139235
          [usageRate] => 0
          [expireTime] => 0
          [bestWinStreak] => 4
          [bestKDA] => 480
          [bestDamageDealt] => 48028
          [averageDeaths] => 41
          [totalWins] => 19
          [riotGoFlag] => 0
          [proficiencyLevel] => 4
          [averageDamageDealt] => 20814
          [firstUsed] => 1622139415
          [limitFreeEndTime] => 0
          [bestAssists] => 10
          [averageGoldsPerMinute] => 748
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [rankScore] => 203
          [bestDeaths] => 1
          [averageAssist] => 80
          [bestDamageAbsorbed] => 62041
          [averageDamageAbsorbed] => 32660
          [averageKills] => 50
          [proficiency] => 1960
          [totalGames] => 37
          [bestKills] => 6
          [bestGoldsPerMinute] => 963
          [averageKDA] => 140
          [isOwn] => 1
        )

      [10064] => Array
        (
          [unlockedTimestamp] => 1658856521
          [averageDamageDealt] => 13151
          [isOwn] => 1
          [bestDeaths] => 3
          [rankScore] => 134
          [firstUsed] => 1659175295
          [totalWins] => 1
          [proficiencyLevel] => 2
          [bestWinStreak] => 1
          [averageGoldsPerMinute] => 660
          [proficiency] => 22
          [limitFreeEndTime] => 0
          [totalGames] => 3
          [bestDamageAbsorbed] => 28457
          [bestAssists] => 17
          [averageDamageAbsorbed] => 23082
          [bestKDA] => 240
          [usageRate] => 0
          [averageAssist] => 93
          [riotGoFlag] => 0
          [averageDeaths] => 47
          [bestKills] => 7
          [expireTime] => 0
          [bestDamageDealt] => 16902
          [limitFreeFlag] => 0
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [averageKDA] => 112
          [bestGoldsPerMinute] => 713
          [averageKills] => 47
        )

      [10065] => Array
        (
          [bestGoldsPerMinute] => 1030
          [averageKDA] => 93
          [riotGoFlag] => 0
          [bestKills] => 9
          [bestDeaths] => 1
          [proficiencyLevel] => 4
          [unlockedTimestamp] => 1613824821
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [limitFreeEndTime] => 0
          [totalWins] => 18
          [averageDamageAbsorbed] => 25668
          [bestDamageDealt] => 34748
          [bestKDA] => 450
          [limitFreeFlag] => 0
          [averageKills] => 55
          [averageDamageDealt] => 18560
          [usageRate] => 0
          [totalGames] => 36
          [bestDamageAbsorbed] => 49614
          [bestAssists] => 6
          [firstUsed] => 1615753305
          [averageGoldsPerMinute] => 791
          [averageAssist] => 47
          [bestWinStreak] => 6
          [expireTime] => 0
          [averageDeaths] => 45
          [rankScore] => 22
          [proficiency] => 577
          [isOwn] => 1
        )

      [10066] => Array
        (
          [averageGoldsPerMinute] => 725
          [usageRate] => 0
          [bestGoldsPerMinute] => 1023
          [averageDamageAbsorbed] => 18202
          [bestAssists] => 15
          [bestKDA] => 450
          [totalWins] => 8
          [totalGames] => 21
          [isOwn] => 1
          [bestDamageDealt] => 39980
          [expireTime] => 0
          [bestKills] => 15
          [limitFreeEndTime] => 2145888000
          [proficiency] => 510
          [averageDamageDealt] => 21470
          [averageKills] => 59
          [riotGoFlag] => 0
          [bestDamageAbsorbed] => 29270
          [bestDeaths] => 2
          [limitFreeFlag] => 1
          [averageKDA] => 96
          [firstUsed] => 1626850426
          [proficiencyLevel] => 3
          [averageDeaths] => 56
          [averageAssist] => 70
          [bestWinStreak] => 3
          [unlockedTimestamp] => 1626816123
          [rankScore] => 30
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

        )

      [10068] => Array
        (
          [limitFreeEndTime] => 0
          [riotGoFlag] => 0
          [limitFreeFlag] => 0
          [averageKDA] => 96
          [proficiency] => 970
          [rankScore] => 942
          [averageAssist] => 69
          [isOwn] => 1
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [firstUsed] => 1643155986
          [averageDamageAbsorbed] => 26594
          [averageDamageDealt] => 19205
          [averageKills] => 41
          [bestWinStreak] => 5
          [averageGoldsPerMinute] => 720
          [totalGames] => 18
          [expireTime] => 0
          [bestKDA] => 300
          [unlockedTimestamp] => 1643155927
          [usageRate] => 0
          [bestAssists] => 6
          [bestDamageAbsorbed] => 56892
          [bestDeaths] => 1
          [bestDamageDealt] => 43055
          [totalWins] => 10
          [bestGoldsPerMinute] => 994
          [bestKills] => 4
          [averageDeaths] => 50
          [proficiencyLevel] => 3
        )

      [10070] => Array
        (
          [limitFreeEndTime] => 0
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [bestKDA] => 180
          [bestGoldsPerMinute] => 989
          [isOwn] => 1
          [expireTime] => 0
          [averageDeaths] => 58
          [usageRate] => 0
          [limitFreeFlag] => 0
          [bestDamageAbsorbed] => 37625
          [totalGames] => 22
          [averageKDA] => 51
          [firstUsed] => 1613754217
          [averageKills] => 57
          [bestAssists] => 6
          [rankScore] => 102
          [averageAssist] => 36
          [bestDamageDealt] => 37949
          [bestDeaths] => 2
          [unlockedTimestamp] => 1613706931
          [riotGoFlag] => 0
          [bestKills] => 6
          [averageDamageDealt] => 16561
          [proficiency] => 224
          [averageGoldsPerMinute] => 786
          [bestWinStreak] => 5
          [proficiencyLevel] => 3
          [averageDamageAbsorbed] => 16009
          [totalWins] => 15
        )

      [10071] => Array
        (
          [bestGoldsPerMinute] => 1175
          [limitFreeEndTime] => 2145888000
          [rankScore] => 2910
          [proficiency] => 3740
          [bestKDA] => 750
          [proficiencyLevel] => 6
          [averageKills] => 63
          [totalGames] => 146
          [averageDamageDealt] => 17603
          [averageKDA] => 90
          [bestDeaths] => 0
          [bestDamageDealt] => 54060
          [isOwn] => 1
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [expireTime] => 0
          [unlockedTimestamp] => 1635585127
          [riotGoFlag] => 0
          [bestDamageAbsorbed] => 45179
          [averageDeaths] => 43
          [firstUsed] => 1635585331
          [bestAssists] => 7
          [averageGoldsPerMinute] => 809
          [averageAssist] => 51
          [bestKills] => 18
          [totalWins] => 87
          [bestWinStreak] => 8
          [usageRate] => 0
          [limitFreeFlag] => 1
          [averageDamageAbsorbed] => 21582
        )

      [10072] => Array
        (
          [limitFreeFlag] => 1
          [expireTime] => 0
          [totalWins] => 1
          [bestKDA] => 55
          [totalGames] => 3
          [proficiencyLevel] => 1
          [averageKills] => 37
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [riotGoFlag] => 0
          [averageGoldsPerMinute] => 679
          [limitFreeEndTime] => 2145888000
          [unlockedTimestamp] => 1619870378
          [bestDamageDealt] => 21041
          [firstUsed] => 1619870591
          [bestDamageAbsorbed] => 34234
          [averageKDA] => 45
          [averageAssist] => 60
          [averageDamageAbsorbed] => 26323
          [bestDeaths] => 6
          [averageDeaths] => 63
          [bestKills] => 3
          [averageDamageDealt] => 18382
          [bestWinStreak] => 1
          [proficiency] => 43
          [bestGoldsPerMinute] => 779
          [usageRate] => 0
          [isOwn] => 1
          [rankScore] => 124
          [bestAssists] => 8
        )

      [10075] => Array
        (
          [riotGoFlag] => 0
          [bestDamageDealt] => 25158
          [bestAssists] => 15
          [totalWins] => 7
          [averageGoldsPerMinute] => 605
          [isOwn] => 1
          [firstUsed] => 1615925959
          [averageDeaths] => 21
          [averageKDA] => 271
          [bestGoldsPerMinute] => 788
          [bestWinStreak] => 4
          [bestDeaths] => 0
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [averageDamageAbsorbed] => 12874
          [averageDamageDealt] => 8586
          [proficiencyLevel] => 3
          [averageKills] => 12
          [totalGames] => 10
          [averageAssist] => 136
          [rankScore] => 574
          [usageRate] => 0
          [limitFreeEndTime] => 0
          [bestDamageAbsorbed] => 26729
          [proficiency] => 285
          [expireTime] => 0
          [bestKills] => 4
          [unlockedTimestamp] => 1613876450
          [limitFreeFlag] => 0
          [bestKDA] => 570
        )

      [10077] => Array
        (
          [bestKDA] => 780
          [bestDamageAbsorbed] => 37524
          [averageKills] => 67
          [proficiencyLevel] => 5
          [totalWins] => 49
          [bestWinStreak] => 8
          [limitFreeFlag] => 0
          [limitFreeEndTime] => 0
          [firstUsed] => 1627553400
          [riotGoFlag] => 0
          [isOwn] => 1
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [usageRate] => 0
          [averageDeaths] => 50
          [rankScore] => 961
          [bestDeaths] => 1
          [proficiency] => 3561
          [averageDamageDealt] => 25030
          [bestAssists] => 14
          [averageDamageAbsorbed] => 19151
          [averageAssist] => 52
          [averageKDA] => 88
          [expireTime] => 0
          [averageGoldsPerMinute] => 899
          [bestGoldsPerMinute] => 1649
          [totalGames] => 100
          [unlockedTimestamp] => 1627552771
          [bestDamageDealt] => 62668
          [bestKills] => 12
        )

      [10079] => Array
        (
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [bestDamageDealt] => 42777
          [averageGoldsPerMinute] => 714
          [proficiency] => 56
          [averageAssist] => 66
          [averageDamageDealt] => 18333
          [rankScore] => 6
          [bestAssists] => 10
          [bestDamageAbsorbed] => 29218
          [bestDeaths] => 1
          [unlockedTimestamp] => 1613759197
          [bestGoldsPerMinute] => 936
          [bestKDA] => 420
          [proficiencyLevel] => 3
          [averageKills] => 46
          [averageKDA] => 91
          [totalWins] => 7
          [expireTime] => 0
          [firstUsed] => 1613764986
          [limitFreeFlag] => 0
          [riotGoFlag] => 0
          [usageRate] => 0
          [bestWinStreak] => 2
          [limitFreeEndTime] => 0
          [averageDamageAbsorbed] => 15897
          [isOwn] => 1
          [totalGames] => 27
          [averageDeaths] => 50
          [bestKills] => 4
        )

      [10081] => Array
        (
          [averageDamageAbsorbed] => 20807
          [averageDamageDealt] => 13350
          [limitFreeFlag] => 0
          [bestDamageAbsorbed] => 39807
          [totalGames] => 121
          [proficiency] => 323
          [unlockedTimestamp] => 1629884392
          [bestKDA] => 960
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [firstUsed] => 1629961507
          [averageDeaths] => 47
          [limitFreeEndTime] => 0
          [isOwn] => 1
          [proficiencyLevel] => 6
          [bestDeaths] => 0
          [averageKDA] => 131
          [riotGoFlag] => 0
          [bestDamageDealt] => 29448
          [averageKills] => 29
          [bestAssists] => 28
          [expireTime] => 0
          [totalWins] => 60
          [averageGoldsPerMinute] => 618
          [bestWinStreak] => 5
          [usageRate] => 0
          [rankScore] => 1163
          [bestKills] => 4
          [averageAssist] => 141
          [bestGoldsPerMinute] => 883
        )

      [10083] => Array
        (
          [averageKills] => 58
          [usageRate] => 0
          [bestDeaths] => 1
          [riotGoFlag] => 0
          [bestDamageDealt] => 36970
          [bestKills] => 13
          [bestAssists] => 7
          [expireTime] => 0
          [bestKDA] => 600
          [averageDamageDealt] => 18063
          [limitFreeEndTime] => 2145888000
          [firstUsed] => 1614993687
          [isOwn] => 1
          [bestWinStreak] => 5
          [limitFreeFlag] => 1
          [totalGames] => 102
          [averageKDA] => 90
          [rankScore] => 207
          [proficiency] => 1117
          [proficiencyLevel] => 5
          [totalWins] => 54
          [bestDamageAbsorbed] => 38648
          [averageDeaths] => 50
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [averageAssist] => 73
          [bestGoldsPerMinute] => 919
          [averageGoldsPerMinute] => 667
          [unlockedTimestamp] => 1614993528
          [averageDamageAbsorbed] => 20866
        )

      [10086] => Array
        (
          [averageKDA] => 89
          [proficiencyLevel] => 4
          [totalGames] => 33
          [averageGoldsPerMinute] => 767
          [firstUsed] => 1628122888
          [bestDeaths] => 1
          [totalWins] => 16
          [bestDamageAbsorbed] => 35323
          [riotGoFlag] => 0
          [limitFreeFlag] => 0
          [bestAssists] => 7
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [usageRate] => 0
          [expireTime] => 0
          [bestGoldsPerMinute] => 1030
          [averageAssist] => 56
          [rankScore] => 226
          [bestDamageDealt] => 63950
          [proficiency] => 1222
          [averageKills] => 84
          [averageDeaths] => 59
          [bestKDA] => 450
          [averageDamageDealt] => 23430
          [averageDamageAbsorbed] => 18379
          [unlockedTimestamp] => 1628122368
          [bestWinStreak] => 5
          [bestKills] => 8
          [limitFreeEndTime] => 0
          [isOwn] => 1
        )

      [10089] => Array
        (
          [bestDeaths] => 0
          [usageRate] => 0
          [proficiency] => 603
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [averageDeaths] => 34
          [totalGames] => 26
          [bestAssists] => 14
          [bestKDA] => 660
          [proficiencyLevel] => 4
          [bestGoldsPerMinute] => 1062
          [bestDamageAbsorbed] => 32070
          [riotGoFlag] => 0
          [averageKills] => 57
          [expireTime] => 0
          [averageDamageDealt] => 21109
          [firstUsed] => 1654019149
          [totalWins] => 14
          [limitFreeEndTime] => 0
          [limitFreeFlag] => 0
          [rankScore] => 1105
          [averageDamageAbsorbed] => 18761
          [averageGoldsPerMinute] => 755
          [bestDamageDealt] => 53742
          [bestKills] => 8
          [averageAssist] => 72
          [bestWinStreak] => 3
          [unlockedTimestamp] => 1654018837
          [averageKDA] => 160
          [isOwn] => 1
        )

      [10091] => Array
        (
          [totalWins] => 2
          [proficiencyLevel] => 1
          [limitFreeEndTime] => 0
          [bestAssists] => 17
          [averageKDA] => 227
          [riotGoFlag] => 0
          [usageRate] => 0
          [totalGames] => 2
          [bestDamageDealt] => 14548
          [averageDeaths] => 40
          [averageKills] => 35
          [bestDamageAbsorbed] => 16565
          [bestKDA] => 300
          [averageAssist] => 220
          [bestWinStreak] => 2
          [averageGoldsPerMinute] => 679
          [rankScore] => 121
          [limitFreeFlag] => 0
          [firstUsed] => 1659238335
          [expireTime] => 0
          [averageDamageDealt] => 10534
          [unlockedTimestamp] => 1659237913
          [averageDamageAbsorbed] => 11475
          [bestGoldsPerMinute] => 699
          [proficiency] => 79
          [isOwn] => 1
          [bestDeaths] => 2
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [bestKills] => 3
        )

      [10092] => Array
        (
          [bestDeaths] => 1
          [usageRate] => 0
          [averageKills] => 75
          [proficiencyLevel] => 6
          [riotGoFlag] => 0
          [isOwn] => 1
          [rankScore] => 2511
          [bestGoldsPerMinute] => 1207
          [bestKDA] => 720
          [bestWinStreak] => 6
          [unlockedTimestamp] => 1623012629
          [proficiency] => 6907
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [averageDeaths] => 40
          [totalGames] => 158
          [firstUsed] => 1623012997
          [totalWins] => 85
          [averageGoldsPerMinute] => 820
          [averageDamageDealt] => 19514
          [limitFreeEndTime] => 0
          [bestDamageAbsorbed] => 48801
          [bestAssists] => 3
          [bestKills] => 21
          [averageAssist] => 56
          [limitFreeFlag] => 0
          [averageDamageAbsorbed] => 22475
          [bestDamageDealt] => 41379
          [expireTime] => 0
          [averageKDA] => 105
        )

      [10093] => Array
        (
          [bestGoldsPerMinute] => 1211
          [averageKills] => 88
          [averageDamageAbsorbed] => 17795
          [averageDeaths] => 48
          [bestDamageDealt] => 46859
          [bestWinStreak] => 4
          [bestDamageAbsorbed] => 37412
          [bestKDA] => 540
          [averageGoldsPerMinute] => 834
          [usageRate] => 0
          [totalWins] => 17
          [rankScore] => 313
          [riotGoFlag] => 0
          [limitFreeEndTime] => 0
          [unlockedTimestamp] => 1628495443
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [totalGames] => 34
          [firstUsed] => 1628495979
          [proficiencyLevel] => 4
          [bestKills] => 13
          [averageKDA] => 123
          [proficiency] => 1833
          [bestAssists] => 5
          [bestDeaths] => 0
          [expireTime] => 0
          [limitFreeFlag] => 0
          [averageDamageDealt] => 27331
          [isOwn] => 1
          [averageAssist] => 75
        )

      [10094] => Array
        (
          [isOwn] => 1
          [bestDamageDealt] => 33733
          [bestDamageAbsorbed] => 40338
          [averageKills] => 58
          [averageDamageDealt] => 16896
          [averageAssist] => 44
          [totalGames] => 19
          [bestWinStreak] => 6
          [limitFreeFlag] => 0
          [bestAssists] => 8
          [bestKDA] => 210
          [averageDeaths] => 53
          [proficiencyLevel] => 2
          [expireTime] => 0
          [bestGoldsPerMinute] => 1163
          [bestKills] => 13
          [limitFreeEndTime] => 0
          [proficiency] => 585
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [firstUsed] => 1634206619
          [riotGoFlag] => 0
          [rankScore] => 413
          [unlockedTimestamp] => 1634206591
          [averageKDA] => 56
          [usageRate] => 0
          [totalWins] => 9
          [averageGoldsPerMinute] => 772
          [bestDeaths] => 3
          [averageDamageAbsorbed] => 18838
        )

      [10095] => Array
        (
          [isOwn] => 1
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [firstUsed] => 1615424885
          [riotGoFlag] => 0
          [averageDeaths] => 69
          [bestDamageAbsorbed] => 37846
          [bestWinStreak] => 2
          [averageDamageAbsorbed] => 20580
          [bestKDA] => 315
          [proficiency] => 437
          [rankScore] => 29
          [bestDeaths] => 2
          [averageKDA] => 60
          [bestGoldsPerMinute] => 1123
          [averageKills] => 58
          [limitFreeEndTime] => 0
          [totalWins] => 6
          [expireTime] => 0
          [proficiencyLevel] => 2
          [limitFreeFlag] => 0
          [bestKills] => 14
          [unlockedTimestamp] => 1615219257
          [averageAssist] => 46
          [totalGames] => 17
          [bestAssists] => 7
          [averageDamageDealt] => 20385
          [usageRate] => 0
          [averageGoldsPerMinute] => 670
          [bestDamageDealt] => 36591
        )

      [10096] => Array
        (
          [bestDamageDealt] => 4922
          [averageAssist] => 5
          [unlockedTimestamp] => 0
          [totalGames] => 2
          [bestKDA] => 60
          [bestAssists] => 1
          [isOwn] => 0
          [usageRate] => 0
          [bestKills] => 1
          [averageDamageAbsorbed] => 6153
          [riotGoFlag] => 0
          [limitFreeFlag] => 0
          [bestDamageAbsorbed] => 6265
          [bestWinStreak] => 1
          [averageDeaths] => 5
          [limitFreeEndTime] => 0
          [totalWins] => 1
          [expireTime] => 0
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [firstUsed] => 0
          [proficiency] => 71
          [bestDeaths] => 0
          [proficiencyLevel] => 1
          [averageKDA] => 30
          [rankScore] => 2
          [averageKills] => 5
          [bestGoldsPerMinute] => 696
          [averageGoldsPerMinute] => 630
          [averageDamageDealt] => 3832
        )

      [10098] => Array
        (
          [totalGames] => 10
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [unlockedTimestamp] => 1629114631
          [averageDamageAbsorbed] => 17018
          [riotGoFlag] => 0
          [limitFreeFlag] => 0
          [bestAssists] => 5
          [bestKills] => 17
          [bestGoldsPerMinute] => 1102
          [bestDamageDealt] => 46659
          [bestDamageAbsorbed] => 22628
          [bestDeaths] => 1
          [firstUsed] => 1629114909
          [usageRate] => 0
          [proficiency] => 621
          [limitFreeEndTime] => 0
          [averageGoldsPerMinute] => 800
          [proficiencyLevel] => 3
          [averageDeaths] => 43
          [totalWins] => 5
          [averageDamageDealt] => 31634
          [averageKDA] => 182
          [bestKDA] => 660
          [isOwn] => 1
          [rankScore] => 140
          [expireTime] => 0
          [bestWinStreak] => 3
          [averageAssist] => 66
          [averageKills] => 73
        )

      [10099] => Array
        (
          [averageKDA] => 128
          [averageDeaths] => 41
          [usageRate] => 0
          [totalWins] => 14
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [limitFreeEndTime] => 0
          [rankScore] => 230
          [isOwn] => 1
          [bestAssists] => 9
          [averageKills] => 51
          [riotGoFlag] => 0
          [proficiencyLevel] => 4
          [averageDamageDealt] => 20792
          [bestKDA] => 510
          [bestGoldsPerMinute] => 1001
          [firstUsed] => 1632906378
          [expireTime] => 0
          [bestDeaths] => 1
          [bestDamageDealt] => 52719
          [bestDamageAbsorbed] => 35588
          [proficiency] => 346
          [averageDamageAbsorbed] => 19910
          [totalGames] => 28
          [bestWinStreak] => 5
          [unlockedTimestamp] => 1632906038
          [bestKills] => 8
          [averageAssist] => 79
          [averageGoldsPerMinute] => 740
          [limitFreeFlag] => 0
        )

      [10100] => Array
        (
          [bestGoldsPerMinute] => 1177
          [totalWins] => 16
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [averageGoldsPerMinute] => 834
          [averageAssist] => 70
          [limitFreeFlag] => 0
          [proficiencyLevel] => 4
          [limitFreeEndTime] => 0
          [averageKills] => 71
          [proficiency] => 1214
          [usageRate] => 0
          [isOwn] => 1
          [totalGames] => 34
          [averageDamageDealt] => 23257
          [bestWinStreak] => 4
          [bestAssists] => 4
          [averageDeaths] => 49
          [riotGoFlag] => 0
          [expireTime] => 0
          [rankScore] => 111
          [firstUsed] => 1627547792
          [bestDeaths] => 0
          [bestKDA] => 630
          [bestKills] => 17
          [averageKDA] => 137
          [bestDamageAbsorbed] => 39420
          [averageDamageAbsorbed] => 19069
          [unlockedTimestamp] => 1627547603
          [bestDamageDealt] => 59145
        )

      [10101] => Array
        (
          [bestWinStreak] => 3
          [totalGames] => 13
          [averageDeaths] => 37
          [limitFreeEndTime] => 0
          [bestGoldsPerMinute] => 1004
          [expireTime] => 0
          [bestAssists] => 11
          [unlockedTimestamp] => 1639045256
          [bestDeaths] => 3
          [bestDamageAbsorbed] => 33374
          [averageDamageAbsorbed] => 15441
          [averageKDA] => 99
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [usageRate] => 0
          [bestKills] => 10
          [riotGoFlag] => 0
          [limitFreeFlag] => 0
          [proficiency] => 198
          [isOwn] => 1
          [rankScore] => 151
          [totalWins] => 6
          [averageAssist] => 66
          [averageKills] => 47
          [proficiencyLevel] => 3
          [firstUsed] => 1639053716
          [averageDamageDealt] => 20391
          [bestKDA] => 210
          [bestDamageDealt] => 37072
          [averageGoldsPerMinute] => 787
        )

      [10106] => Array
        (
          [averageDamageAbsorbed] => 17647
          [bestAssists] => 6
          [proficiencyLevel] => 5
          [firstUsed] => 1638726502
          [riotGoFlag] => 0
          [totalWins] => 47
          [bestKills] => 13
          [bestGoldsPerMinute] => 1210
          [expireTime] => 0
          [averageDamageDealt] => 18227
          [bestKDA] => 570
          [averageGoldsPerMinute] => 845
          [rankScore] => 2018
          [proficiency] => 1418
          [limitFreeEndTime] => 0
          [usageRate] => 0
          [bestDeaths] => 1
          [bestDamageDealt] => 33160
          [averageDeaths] => 39
          [averageKills] => 63
          [averageKDA] => 146
          [averageAssist] => 60
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [bestDamageAbsorbed] => 38511
          [unlockedTimestamp] => 1636384090
          [limitFreeFlag] => 0
          [bestWinStreak] => 7
          [isOwn] => 1
          [totalGames] => 73
        )

      [10112] => Array
        (
          [limitFreeFlag] => 1
          [bestWinStreak] => 2
          [unlockedTimestamp] => 1649065901
          [averageDeaths] => 63
          [totalGames] => 6
          [averageKDA] => 97
          [bestGoldsPerMinute] => 913
          [rankScore] => 61
          [averageAssist] => 55
          [bestDamageDealt] => 41137
          [isOwn] => 1
          [bestKills] => 5
          [bestAssists] => 4
          [firstUsed] => 1649066299
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [averageKills] => 48
          [riotGoFlag] => 0
          [bestDamageAbsorbed] => 34111
          [totalWins] => 2
          [usageRate] => 0
          [bestDeaths] => 1
          [limitFreeEndTime] => 2145888000
          [averageDamageDealt] => 26046
          [proficiency] => 69
          [bestKDA] => 270
          [averageGoldsPerMinute] => 750
          [expireTime] => 0
          [averageDamageAbsorbed] => 20174
          [proficiencyLevel] => 2
        )

      [10118] => Array
        (
          [limitFreeEndTime] => 0
          [bestDamageAbsorbed] => 60635
          [averageGoldsPerMinute] => 708
          [totalGames] => 21
          [unlockedTimestamp] => 1648721106
          [bestDeaths] => 1
          [isOwn] => 1
          [averageDeaths] => 43
          [averageDamageAbsorbed] => 28274
          [rankScore] => 857
          [bestDamageDealt] => 43308
          [totalWins] => 11
          [bestKills] => 8
          [expireTime] => 0
          [bestGoldsPerMinute] => 1003
          [proficiencyLevel] => 4
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [bestKDA] => 720
          [bestWinStreak] => 4
          [averageKills] => 42
          [averageAssist] => 98
          [proficiency] => 365
          [averageKDA] => 160
          [averageDamageDealt] => 16678
          [riotGoFlag] => 0
          [bestAssists] => 16
          [limitFreeFlag] => 0
          [usageRate] => 0
          [firstUsed] => 1651760624
        )

      [10119] => Array
        (
          [bestKDA] => 66
          [bestWinStreak] => 0
          [riotGoFlag] => 0
          [bestAssists] => 3
          [totalGames] => 1
          [isOwn] => 0
          [rankScore] => 0
          [usageRate] => 0
          [averageKDA] => 66
          [bestDamageAbsorbed] => 19780
          [averageDeaths] => 50
          [proficiency] => 29
          [limitFreeFlag] => 1
          [proficiencyLevel] => 1
          [averageDamageAbsorbed] => 19780
          [firstUsed] => 0
          [totalWins] => 0
          [averageGoldsPerMinute] => 763
          [bestGoldsPerMinute] => 763
          [unlockedTimestamp] => 0
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [bestDamageDealt] => 32740
          [bestDeaths] => 5
          [averageAssist] => 30
          [averageKills] => 80
          [limitFreeEndTime] => 2145888000
          [averageDamageDealt] => 32740
          [expireTime] => 0
          [bestKills] => 8
        )

      [10121] => Array
        (
          [proficiency] => 745
          [bestDamageAbsorbed] => 43914
          [averageDamageDealt] => 17891
          [expireTime] => 0
          [riotGoFlag] => 0
          [limitFreeEndTime] => 0
          [limitFreeFlag] => 0
          [bestWinStreak] => 3
          [usageRate] => 0
          [bestKills] => 12
          [totalWins] => 12
          [averageDamageAbsorbed] => 25416
          [rankScore] => 318
          [bestDeaths] => 3
          [proficiencyLevel] => 3
          [averageAssist] => 58
          [averageDeaths] => 55
          [averageKills] => 54
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [averageGoldsPerMinute] => 705
          [isOwn] => 1
          [bestAssists] => 13
          [unlockedTimestamp] => 1621019466
          [averageKDA] => 67
          [bestKDA] => 250
          [firstUsed] => 1621019638
          [bestDamageDealt] => 37646
          [totalGames] => 30
          [bestGoldsPerMinute] => 897
        )

      [10122] => Array
        (
          [bestDeaths] => 1
          [expireTime] => 0
          [isOwn] => 1
          [rankScore] => 13
          [riotGoFlag] => 0
          [proficiency] => 87
          [totalGames] => 4
          [limitFreeEndTime] => 0
          [unlockedTimestamp] => 1658230063
          [averageDamageDealt] => 23393
          [firstUsed] => 1658440497
          [bestDamageDealt] => 45033
          [averageKills] => 30
          [bestKDA] => 150
          [bestWinStreak] => 1
          [bestDamageAbsorbed] => 21424
          [usageRate] => 0
          [averageDamageAbsorbed] => 13149
          [proficiencyLevel] => 1
          [averageKDA] => 87
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [totalWins] => 1
          [limitFreeFlag] => 0
          [averageDeaths] => 40
          [averageGoldsPerMinute] => 714
          [bestAssists] => 4
          [averageAssist] => 63
          [bestGoldsPerMinute] => 753
          [bestKills] => 1
        )

      [10123] => Array
        (
          [totalWins] => 55
          [bestDeaths] => 1
          [limitFreeEndTime] => 0
          [averageDeaths] => 49
          [unlockedTimestamp] => 1625789174
          [bestDamageAbsorbed] => 33941
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [expireTime] => 0
          [averageDamageAbsorbed] => 17282
          [bestDamageDealt] => 51340
          [proficiency] => 5117
          [averageGoldsPerMinute] => 717
          [firstUsed] => 1625789367
          [rankScore] => 1218
          [bestWinStreak] => 6
          [averageDamageDealt] => 22938
          [bestKDA] => 570
          [isOwn] => 1
          [limitFreeFlag] => 0
          [totalGames] => 91
          [averageKills] => 57
          [proficiencyLevel] => 5
          [averageAssist] => 111
          [riotGoFlag] => 0
          [bestAssists] => 13
          [averageKDA] => 120
          [bestKills] => 6
          [usageRate] => 0
          [bestGoldsPerMinute] => 1020
        )

      [10124] => Array
        (
          [bestDeaths] => 1
          [averageDeaths] => 36
          [limitFreeEndTime] => 0
          [bestGoldsPerMinute] => 1044
          [proficiencyLevel] => 4
          [averageKills] => 80
          [firstUsed] => 1655804201
          [totalGames] => 38
          [unlockedTimestamp] => 1655803745
          [bestKDA] => 690
          [totalWins] => 19
          [averageKDA] => 189
          [averageDamageAbsorbed] => 17859
          [bestAssists] => 15
          [rankScore] => 1946
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [averageGoldsPerMinute] => 791
          [bestDamageAbsorbed] => 39990
          [bestWinStreak] => 6
          [bestDamageDealt] => 26691
          [usageRate] => 0
          [riotGoFlag] => 0
          [isOwn] => 1
          [proficiency] => 1395
          [expireTime] => 0
          [limitFreeFlag] => 0
          [bestKills] => 8
          [averageAssist] => 73
          [averageDamageDealt] => 13224
        )

      [10130] => Array
        (
          [averageAssist] => 119
          [riotGoFlag] => 0
          [firstUsed] => 1642287331
          [totalGames] => 28
          [bestWinStreak] => 4
          [bestDeaths] => 1
          [bestGoldsPerMinute] => 746
          [averageKills] => 24
          [bestDamageAbsorbed] => 38130
          [averageGoldsPerMinute] => 617
          [bestKDA] => 630
          [rankScore] => 966
          [totalWins] => 12
          [averageDeaths] => 43
          [expireTime] => 0
          [isOwn] => 1
          [proficiencyLevel] => 3
          [bestAssists] => 18
          [averageDamageAbsorbed] => 17985
          [limitFreeEndTime] => 0
          [proficiency] => 419
          [averageKDA] => 159
          [unlockedTimestamp] => 1642287155
          [bestDamageDealt] => 30479
          [limitFreeFlag] => 0
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [usageRate] => 0
          [averageDamageDealt] => 12857
          [bestKills] => 3
        )

      [10132] => Array
        (
          [bestAssists] => 21
          [firstUsed] => 1655803942
          [isOwn] => 1
          [bestDeaths] => 4
          [totalWins] => 2
          [averageKDA] => 81
          [bestDamageDealt] => 19357
          [bestKills] => 3
          [averageDeaths] => 53
          [heroAchievements] => Array
            (
            )

          [averageKills] => 30
          [unlockedTimestamp] => 1655803753
          [bestDamageAbsorbed] => 33118
          [limitFreeEndTime] => 0
          [rankScore] => 95
          [bestKDA] => 180
          [proficiencyLevel] => 2
          [proficiency] => 163
          [averageDamageAbsorbed] => 22679
          [usageRate] => 0
          [averageDamageDealt] => 13012
          [expireTime] => 0
          [bestWinStreak] => 1
          [averageGoldsPerMinute] => 604
          [bestGoldsPerMinute] => 679
          [totalGames] => 4
          [limitFreeFlag] => 0
          [averageAssist] => 100
          [riotGoFlag] => 0
        )

    )

  [kda] => 
  [battle_log] => Array
    (
    )

  [battle_stats] => Array
    (
      [allBattles] => Array
        (
          [totalBattles] => 3476
          [totalWins] => 1847
          [totalMvp] => 1156
          [mvpWins] => 636
          [totalLegendary] => 322
          [totalPentaKills] => 15
          [totalQuadraKills] => 81
          [totalTripleKills] => 501
          [totalFirstBlood] => 481
          [averageTeamKillRate] => 248
          [averageKda] => 611
          [averageDamageDealtToTowers] => 325
          [averageDamageDealt] => 658
          [averageGoldPerMinute] => 553
          [averageDamageTaken] => 660
          [teamKillRate] => 186
          [totalKda] => 45
          [totalDamageDealtToTowers] => 31579
          [totalDamageDealt] => 200712
          [totalGoldPerMinute] => 6970
          [totalDamageTaken] => 200708
          [totalSEvaluation] => 539
        )

      [normalBattles] => Array
        (
          [totalBattles] => 103
          [totalWins] => 68
          [totalMvp] => 26
          [mvpWins] => 19
          [totalLegendary] => 8
          [totalPentaKills] => 0
          [totalQuadraKills] => 1
          [totalTripleKills] => 7
          [totalFirstBlood] => 12
          [averageTeamKillRate] => 568
          [averageKda] => 422
          [averageDamageDealtToTowers] => 221
          [averageDamageDealt] => 602
          [averageGoldPerMinute] => 584
          [averageDamageTaken] => 611
          [teamKillRate] => 426
          [totalKda] => 31
          [totalDamageDealtToTowers] => 21480
          [totalDamageDealt] => 183701
          [totalGoldPerMinute] => 7369
          [totalDamageTaken] => 186044
          [totalSEvaluation] => 0
        )

      [rankedBattles] => Array
        (
          [totalBattles] => 3250
          [totalWins] => 1696
          [totalMvp] => 1083
          [mvpWins] => 579
          [totalLegendary] => 302
          [totalPentaKills] => 12
          [totalQuadraKills] => 69
          [totalTripleKills] => 445
          [totalFirstBlood] => 458
          [averageTeamKillRate] => 258
          [averageKda] => 616
          [averageDamageDealtToTowers] => 330
          [averageDamageDealt] => 645
          [averageGoldPerMinute] => 546
          [averageDamageTaken] => 650
          [teamKillRate] => 194
          [totalKda] => 46
          [totalDamageDealtToTowers] => 32083
          [totalDamageDealt] => 196833
          [totalGoldPerMinute] => 6883
          [totalDamageTaken] => 197614
          [totalSEvaluation] => 534
          [totalAEvaluation] => 409
          [consecutiveWinCount] => 1
          [maxConsecutiveWinCount] => 14
        )

      [aram] => Array
        (
          [totalBattles] => 104
          [totalWins] => 65
          [totalMvp] => 38
          [mvpWins] => 29
          [totalLegendary] => 3
          [totalPentaKills] => 3
          [totalQuadraKills] => 10
          [totalTripleKills] => 37
          [totalFirstBlood] => 7
          [averageTeamKillRate] => 834
          [averageKda] => 507
          [averageDamageDealtToTowers] => 201
          [averageDamageDealt] => 1000
          [averageGoldPerMinute] => 971
          [averageDamageTaken] => 1000
          [teamKillRate] => 626
          [totalKda] => 38
          [totalDamageDealtToTowers] => 19562
          [totalDamageDealt] => 321587
          [totalGoldPerMinute] => 12246
          [totalDamageTaken] => 323606
          [totalSEvaluation] => 0
          [totalAEvaluation] => 0
          [consecutiveWinCount] => 9
          [maxConsecutiveWinCount] => 9
        )

      [urf] => Array
        (
          [totalBattles] => 3
          [totalWins] => 3
          [totalMvp] => 0
          [mvpWins] => 0
          [totalLegendary] => 0
          [totalPentaKills] => 0
          [totalQuadraKills] => 0
          [totalTripleKills] => 1
          [totalFirstBlood] => 1
          [averageTeamKillRate] => 728
          [averageKda] => 985
          [averageDamageDealtToTowers] => 1000
          [averageDamageDealt] => 862
          [averageGoldPerMinute] => 1000
          [averageDamageTaken] => 703
          [teamKillRate] => 546
          [totalKda] => 73
          [totalDamageDealtToTowers] => 108107
          [totalDamageDealt] => 263020
          [totalGoldPerMinute] => 13186
          [totalDamageTaken] => 213854
          [totalSEvaluation] => 0
          [totalAEvaluation] => 0
          [consecutiveWinCount] => 3
          [maxConsecutiveWinCount] => 3
        )

    )

  [rank_progress] => Array
    (
      [1656724705] => Array
        (
          [rankId] => 30
          [winPoint] => 412
          [diamonds] => 0
        )

      [1656794738] => Array
        (
          [winPoint] => 412
          [diamonds] => 0
          [rankId] => 30
        )

      [1656859726] => Array
        (
          [winPoint] => 440
          [diamonds] => 0
          [rankId] => 30
        )

      [1656883455] => Array
        (
          [diamonds] => 0
          [winPoint] => 412
          [rankId] => 30
        )

      [1656884638] => Array
        (
          [rankId] => 30
          [winPoint] => 426
          [diamonds] => 0
        )

      [1656944603] => Array
        (
          [winPoint] => 440
          [diamonds] => 0
          [rankId] => 30
        )

      [1656965758] => Array
        (
          [rankId] => 30
          [winPoint] => 440
          [diamonds] => 0
        )

      [1656971125] => Array
        (
          [rankId] => 30
          [diamonds] => 0
          [winPoint] => 426
        )

      [1656983277] => Array
        (
          [winPoint] => 439
          [diamonds] => 0
          [rankId] => 30
        )

      [1657025799] => Array
        (
          [diamonds] => 0
          [winPoint] => 426
          [rankId] => 30
        )

      [1657034264] => Array
        (
          [winPoint] => 426
          [rankId] => 30
          [diamonds] => 0
        )

      [1657040991] => Array
        (
          [diamonds] => 0
          [rankId] => 30
          [winPoint] => 426
        )

      [1657045035] => Array
        (
          [diamonds] => 0
          [winPoint] => 426
          [rankId] => 30
        )

      [1657056262] => Array
        (
          [rankId] => 30
          [diamonds] => 0
          [winPoint] => 440
        )

      [1657061457] => Array
        (
          [winPoint] => 427
          [rankId] => 30
          [diamonds] => 0
        )

      [1657113288] => Array
        (
          [diamonds] => 0
          [winPoint] => 427
          [rankId] => 30
        )

      [1657118625] => Array
        (
          [rankId] => 30
          [winPoint] => 427
          [diamonds] => 0
        )

      [1657128178] => Array
        (
          [rankId] => 30
          [diamonds] => 0
          [winPoint] => 427
        )

      [1657131920] => Array
        (
          [winPoint] => 453
          [diamonds] => 0
          [rankId] => 30
        )

      [1657151530] => Array
        (
          [winPoint] => 479
          [rankId] => 30
          [diamonds] => 0
        )

      [1657199592] => Array
        (
          [rankId] => 30
          [diamonds] => 0
          [winPoint] => 479
        )

      [1657236242] => Array
        (
          [winPoint] => 492
          [rankId] => 30
          [diamonds] => 0
        )

      [1657282284] => Array
        (
          [rankId] => 30
          [winPoint] => 466
          [diamonds] => 0
        )

      [1657297554] => Array
        (
          [diamonds] => 0
          [winPoint] => 466
          [rankId] => 30
        )

      [1657320919] => Array
        (
          [diamonds] => 0
          [winPoint] => 427
          [rankId] => 30
        )

      [1657486615] => Array
        (
          [winPoint] => 413
          [rankId] => 30
          [diamonds] => 0
        )

      [1657545455] => Array
        (
          [winPoint] => 427
          [diamonds] => 0
          [rankId] => 30
        )

      [1657549151] => Array
        (
          [diamonds] => 0
          [winPoint] => 455
          [rankId] => 30
        )

      [1657571122] => Array
        (
          [diamonds] => 0
          [winPoint] => 455
          [rankId] => 30
        )

      [1657581283] => Array
        (
          [winPoint] => 455
          [rankId] => 30
          [diamonds] => 0
        )

      [1657670400] => Array
        (
          [diamonds] => 0
          [winPoint] => 444
          [rankId] => 30
        )

      [1657676121] => Array
        (
          [rankId] => 30
          [diamonds] => 0
          [winPoint] => 470
        )

      [1657718605] => Array
        (
          [winPoint] => 457
          [rankId] => 30
          [diamonds] => 0
        )

      [1657721370] => Array
        (
          [winPoint] => 430
          [rankId] => 30
          [diamonds] => 0
        )

      [1657756800] => Array
        (
          [rankId] => 30
          [diamonds] => 0
          [winPoint] => 430
        )

      [1657843200] => Array
        (
          [diamonds] => 0
          [winPoint] => 474
          [rankId] => 30
        )

      [1657929600] => Array
        (
          [winPoint] => 0
          [diamonds] => 3
          [rankId] => 26
        )

      [1658016000] => Array
        (
          [winPoint] => 0
          [diamonds] => 2
          [rankId] => 27
        )

      [1658102400] => Array
        (
          [rankId] => 28
          [winPoint] => 0
          [diamonds] => 1
        )

      [1658188800] => Array
        (
          [rankId] => 28
          [diamonds] => 5
          [winPoint] => 0
        )

      [1658275200] => Array
        (
          [rankId] => 29
          [winPoint] => 0
          [diamonds] => 3
        )

      [1658361600] => Array
        (
          [diamonds] => 4
          [winPoint] => 0
          [rankId] => 29
        )

      [1658448000] => Array
        (
          [winPoint] => 0
          [rankId] => 29
          [diamonds] => 7
        )

      [1658534400] => Array
        (
          [rankId] => 29
          [winPoint] => 0
          [diamonds] => 5
        )

      [1658620800] => Array
        (
          [rankId] => 29
          [winPoint] => 0
          [diamonds] => 12
        )

      [1658707200] => Array
        (
          [diamonds] => 17
          [winPoint] => 0
          [rankId] => 29
        )

      [1658793600] => Array
        (
          [rankId] => 29
          [winPoint] => 0
          [diamonds] => 21
        )

      [1658880000] => Array
        (
          [diamonds] => 27
          [rankId] => 30
          [winPoint] => 0
        )

      [1658966400] => Array
        (
          [winPoint] => 0
          [rankId] => 30
          [diamonds] => 28
        )

      [1659052800] => Array
        (
          [winPoint] => 0
          [rankId] => 30
          [diamonds] => 31
        )

      [1659139200] => Array
        (
          [winPoint] => 0
          [diamonds] => 20
          [rankId] => 30
        )

      [1659225600] => Array
        (
          [diamonds] => 18
          [winPoint] => 0
          [rankId] => 29
        )

      [1659312000] => Array
        (
          [rankId] => 30
          [diamonds] => 32
          [winPoint] => 0
        )

      [1659398400] => Array
        (
          [diamonds] => 40
          [rankId] => 30
          [winPoint] => 0
        )

      [1659484800] => Array
        (
          [rankId] => 31
          [winPoint] => 0
          [diamonds] => 40
        )

      [1659571200] => Array
        (
          [rankId] => 31
          [winPoint] => 0
          [diamonds] => 40
        )

      [1659657600] => Array
        (
          [diamonds] => 41
          [winPoint] => 0
          [rankId] => 31
        )

      [1659744000] => Array
        (
          [rankId] => 31
          [diamonds] => 41
          [winPoint] => 0
        )

      [1659830400] => Array
        (
          [winPoint] => 0
          [diamonds] => 42
          [rankId] => 31
        )

      [1659916800] => Array
        (
          [rankId] => 31
          [diamonds] => 43
          [winPoint] => 0
        )

      [1660003200] => Array
        (
          [winPoint] => 0
          [rankId] => 31
          [diamonds] => 42
        )

      [1660089600] => Array
        (
          [rankId] => 31
          [diamonds] => 40
          [winPoint] => 0
        )

    )

  [updated_at] => Carbon\Carbon Object
    (
      [constructedObjectId:protected] => 000000003a9377dc0000000039797d52
      [localMonthsOverflow:protected] => 
      [localYearsOverflow:protected] => 
      [localStrictModeEnabled:protected] => 
      [localHumanDiffOptions:protected] => 
      [localToStringFormat:protected] => 
      [localSerializer:protected] => 
      [localMacros:protected] => 
      [localGenericMacros:protected] => 
      [localFormatFunction:protected] => 
      [localTranslator:protected] => 
      [dumpProperties:protected] => Array
        (
          [0] => date
          [1] => timezone_type
          [2] => timezone
        )

      [dumpLocale:protected] => 
      [date] => 2022-08-11 04:55:48.000000
      [timezone_type] => 1
      [timezone] => +00:00
    )

  [created_at] => 
)